Přijímací zkoušky

 

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2020/2021

Pozor, pro přijímací řízení do akademického roku 2020/21 došlo na základě Zákona č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 ke změně (zjednodušení) podmínek přijímacího řízení.
Obecné informace ke změnám najdete na stránkách fakulty.
S dotazy k přijímacímu řízení a budoucímu studiu nizozemštiny/nederlandistiky se obracejte na irena.kozmanova@ff.cuni.cz


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA – SPECIALIZACE NIZOZEMŠTINA

Ke studiu v akademickém roce 2020/21 bude přijat každý přihlášený uchazeč, pokud splní následující podmínky:
a) bude přijat na alespoň jeden kombinovatelný program nebo dvouspecializaci (přehled změn v přijímacím řízení pro jednotlivé programy a specializace najdete zde)
b) předloží u zápisu doklad o předchozím vzdělání

 

Podoba přijímací zkoušky PŘED ZMĚNAMI

Přijímací zkouška:
Jednokolová (písemná, doba trvání: 90 minut)

Obsah přijímací zkoušky:
1) motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů)
2) obecné studijní předpoklady (max. 30 bodů)
3) oborový test: základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, znalost tří děl nizozemské a vlámské literatury (viz níže), základní znalost dějin a reálií nizozemské jazykové oblasti (max. 50 bodů)

UKÁZKOVÝ TEST

Předchozí znalost nizozemštiny se nevyžaduje.

Další požadavky ke zkoušce:
Uchazeči k přijímací zkoušce přečtou následující romány v překladu (popř. v originále), kterých se budou týkat některé otázky oborového testu. Pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 se jedná o následující tituly:

Kristien Hemmerechts: Čtvrtek odpoledne. Půl čtvrté (orig. Donderdagmiddag. Halfvier). Praha: Eroika 2004.
J. Bernlef: Vyhasínání mozku Martina Kleina (orig. Hersenschimmen). Beroun: Za tratí 2010. Možné též starší vydání: Zatmění mozku. Praha: Ivo Železný 1996.
Maarten ´t Hart: Osud tažných ptáků (orig. Een vlucht regenwulpen). Praha: Prostor 2019.

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA – SPECIALIZACE NEDERLANDISTIKA

Na magisterskou specializaci Nederlandistika se lze hlásit do 25.5.2020. Bližší informace a přihlašování zde

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/21 se koná formou posouzení zaslaných materiálů.
Uchazeč musí být zároveň přijat na alespoň jeden kombinovatelný program nebo dvouspecializaci (přehled změn v přijímacím řízení pro jednotlivé programy a specializace najdete zde)


Přijímací zkouška:
Jednokolová (posouzení zaslaných materiálů)
Obsah přijímací zkoušky: posouzení zaslaných materiálů
1) strukturovaný studijní a odborný životopis v češtině nebo nizozemštině – max. 3 strany (max. 20 bodů)
2) motivační esej v nizozemštině – zhruba 2 normostrany (max. 40 bodů)
3) seznam přečtené odborné literatury a beletrie (max. 40 bodů)

Uchazeči všechny podklady zašlou do 22. 6. 2020 do 23:59:59 hod. e-mailem na adresu irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Na základě žádosti podané do 25. 5. 2020 lze upustit od přijímací zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního oboru Nizozemský jazyk a literatura nebo oboru srovnatelného, přičemž jeho celkový studijní průměr nebyl horší než 2 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia.

 

Podoba přijímací zkoušky PŘED ZMĚNAMI

Přijímací zkouška:
Jednokolová (ústní)
Obsah přijímací zkoušky:
1) praktická a teoretická znalost nizozemské morfologie a syntaxe (max. 40 bodů)
2) nizozemská a vlámská literatura v rozsahu bakalářského studia, důraz je kladen na moderní nizozemskou literaturu (max. 30 bodů)
3) znalost kultury a dějin oblasti, kde se mluví nizozemsky (max. 30 bodů)

Celý přijímací pohovor se vede v nizozemštině, požadovaná úroveň je B2 dle SERR.

Další požadavky ke zkoušce:
Seznam přečtených děl nizozemské beletrie, který by měl obsahovat alespoň 20 titulů z různých období a různých žánrů – prózy, poezie, dramatu (předkládá se u ústní zkoušky k nahlédnutí).
Součástí seznamu může být i odborná literatura z oblasti lingvistické, literární a kulturněvědné nederlandistiky. Uchazeč v rámci přijímacího řízení může předložit též bakalářskou práci nebo její záměr (pokud v době konání zkoušky ještě není obhájena).

Na základě žádosti podané do 25. 5. 2020 lze upustit od přijímací zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního oboru Nizozemský jazyk a literatura nebo oboru srovnatelného, přičemž jeho celkový studijní průměr nebyl horší než 2 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia.

————————————————————————————————————————————————
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky