Přijímací zkoušky

Podání přihlášky

Bakalářské a navazující magisterské studium Nizozemský jazyk a literatura (prezentace)

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2019/2020

Bakalářské studium Nizozemský jazyk a literatura

Přijímací zkouška: jednokolová (písemná, doba trvání: 90 minut)
Obsah přijímací zkoušky:1) motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů)
2) obecné studijní předpoklady (max. 30 bodů)
3) oborový test: základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, znalost tří děl nizozemské a vlámské literatury (viz níže), základní znalost dějin a reálií nizozemské jazykové oblasti (max. 50 bodů)

UKÁZKOVÝ TEST

Předchozí znalost nizozemštiny se nevyžaduje.

Další požadavky ke zkoušce:
uchazeči jsou povinni přečíst k přijímací zkoušce následující romány v překladu (popř. v originále), kterých se budou týkat některé otázky oborového testu:
Hugo Claus: Fámy (orig. De geruchten), Paseka 2005
Willem Frederik Hermans: Už nikdy spánek (orig. Nooit meer slapen), Host 2011
Hella Haasseová: Černé jezero (orig. Oeroeg), Plus 2014

Navazující magisterské studium Nizozemský jazyk a literatura

Přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
Obsah přijímací zkoušky:

1) praktická a teoretická znalost nizozemské morfologie a syntaxe (max. 40 bodů)
2) nizozemská a vlámská literatura v rozsahu bakalářského studia, důraz je kladen na moderní nizozemskou literaturu (max. 30 bodů)
3) znalost kultury a dějin oblasti, kde se mluví nizozemsky (max. 30 bodů)

Celý přijímací pohovor se vede v nizozemštině, požadovaná úroveň je B2 dle SERR.

Další požadavky: seznam přečtených děl nizozemské beletrie, který by měl obsahovat alespoň 20 titulů z různých období a různých žánrů – prózy, poezie, dramatu (předkládá se u ústní zkoušky k nahlédnutí)

Na základě žádosti podané do 31. 3. 2019 lze upustit od přijímací zkoušky, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního oboru Nizozemský jazyk a literatura nebo oboru srovnatelného, přičemž jeho celkový studijní průměr nebyl horší než 2 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia.

– – – –

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky