Přijímací zkoušky

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2021/2022 

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách fakulty.
S dotazy k přijímacímu řízení a budoucímu studiu nizozemštiny/nederlandistiky se obracejte na irena.kozmanova@ff.cuni.cz


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA – SPECIALIZACE NIZOZEMŠTINA

Bakalářský studijní program Nizozemština v akademickém roce 2021/22 bohužel není otevírán. Bude otevírán znovu v roce 2022/23.

Zájemci o studium, kteří jsou zapsaní v jiných studijních programech na fakultě či univerzitě, mohou navštěvovat jednotlivé kurzy pro starší ročníky a po zahájení studia si je nechat uznat. Pokud to situace dovolí, rádi bychom v akademickém roce 2022/23 opět nabídli i možnost otevřeného jazykového kurzu pro neoborové studenty.

Přijímací zkouška:
Jednokolová (písemná, doba trvání: 90 minut)

Obsah přijímací zkoušky:
1) motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů)
2) obecné studijní předpoklady (max. 30 bodů)
3) oborový test: základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, znalost tří děl nizozemské a vlámské literatury (viz níže), základní znalost dějin a reálií nizozemské jazykové oblasti (max. 50 bodů)

UKÁZKOVÝ TEST

Předchozí znalost nizozemštiny se nevyžaduje.

Další požadavky ke zkoušce:
Uchazeči k přijímací zkoušce přečtou následující romány v překladu (popř. v originále), kterých se budou týkat některé otázky oborového testu. Výběr knih je každoročně aktualizován. Pro přijímací řízení na akademický rok 2020/2021 se jednalo o následující tituly:

Kristien Hemmerechts: Čtvrtek odpoledne. Půl čtvrté (orig. Donderdagmiddag. Halfvier). Praha: Eroika 2004.
J. Bernlef: Vyhasínání mozku Martina Kleina (orig. Hersenschimmen). Beroun: Za tratí 2010. Možné též starší vydání: Zatmění mozku. Praha: Ivo Železný 1996.
Maarten ´t Hart: Osud tažných ptáků (orig. Een vlucht regenwulpen). Praha: Prostor 2019.

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA – SPECIALIZACE NEDERLANDISTIKA

Na magisterskou specializaci Nederlandistika se lze hlásit od 1.11.2020 do 31.3.2021. Bližší informace a přihlašování zde

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/22 se koná formou posouzení zaslaných materiálů.
Uchazeč musí být zároveň přijat na alespoň jeden kombinovatelný program nebo dvouspecializaci.

Přijímací zkouška:
Jednokolová (posouzení zaslaných materiálů)
Obsah přijímací zkoušky: posouzení zaslaných materiálů
1) strukturovaný studijní a odborný životopis v češtině nebo nizozemštině – max. 3 strany (max. 20 bodů)
2) motivační esej v nizozemštině – zhruba 2 normostrany (max. 40 bodů)
3) seznam přečtené odborné literatury a beletrie (max. 40 bodů)

Uchazeči všechny podklady zašlou do 31. 3. 2021 do 23:59:59 hod. e-mailem na adresu irena.kozmanova@ff.cuni.cz.

Komentované požadavky k přijímací zkoušce ze Dne otevřených dveří (leden 2021):

(Celé video zde)

Kritéria hodnocení:
1) Strukturovaný studijní a odborný životopis v češtině nebo nizozemštině
Dodržení žánru životopisu, logická struktura, styl: 0–10 bodů
Dosavadní studium a odborné zkušenosti (studentské práce, publikace, projekty, kurzy, praxe, zahraniční zkušenosti): 0–10 bodů

2) Motivační esej v nizozemštině
Dodržení žánru eseje, koherence textu, styl: 0–10 bodů
Přesvědčivost motivace ke studiu, orientace v oboru: 0–10 bodů
Jazyková úroveň odpovídající úrovni B2 dle SERR: 0–20 bodů

3) Seznam přečtené odborné literatury a beletrie
Dodržení žánru seznamu literatury, jednotný a korektní citační styl: 0–10 bodů
Zastoupení beletrie nizozemské jazykové oblasti (próza, poezie, drama) na úrovni bakalářského studia, viditelný vyprofilovaný zájem: 0–15 bodů
Zastoupení odborné literatury (lingvistika, literární věda, kulturní studia) v rozsahu bakalářského studia, viditelný vyprofilovaný zájem: 0–15 bodů

Od přijímací zkoušky lze upustit, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního oboru Nizozemský jazyk a literatura nebo programu či oboru srovnatelného. To znamená: jeho celkový studijní průměr nebyl horší než 2 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč podat nejpozději dne 31. 3. 2021.

————————————————————————————————————————————————
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky