Přijímací zkoušky

Podmínky přijímacího řízení pro rok 2024/2025

 

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách fakulty.
S dotazy k přijímacímu řízení a budoucímu studiu nizozemštiny/nederlandistiky se obracejte na martina.vokacova@ff.cuni.cz

 

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM
GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA – SPECIALIZACE NEDERLANDISTIKA

Přihlášku lze podat do 31. 3. 2024. Bližší informace a přihlašování zde

Přijímací řízení pro akademický rok 2024/25 se koná formou posouzení zaslaných materiálů.
Uchazeč musí být zároveň přijat na alespoň jeden kombinovatelný program nebo dvouspecializaci.

Přijímací zkouška:
Jednokolová (posouzení zaslaných materiálů)
Obsah přijímací zkoušky: posouzení zaslaných materiálů
1) strukturovaný studijní a odborný životopis v češtině nebo nizozemštině – max. 3 strany (max. 20 bodů)
2) motivační esej v nizozemštině – zhruba 2 normostrany (max. 40 bodů)
3) seznam přečtené odborné literatury a beletrie (max. 40 bodů)

Uchazeči všechny podklady odevzdají prostřednictvím informačního systému do 30. dubna.

Návod, jak nahrát přílohu k přihlášce, najdete ZDE
Vybírejte typ přílohy: 1) Životopis; 2) Esej; 3) Seznam prostudované literatury

Od přijímací zkoušky lze upustit, pokud uchazeč úspěšně absolvoval alespoň 5 semestrů bakalářského studijního oboru Nizozemský jazyk a literatura nebo programu či oboru srovnatelného. To znamená: jeho celkový studijní průměr nebyl horší než 2 a absolvoval všechny atestace podle doporučeného rozvržení studia. Žádost o upuštění od přijímací zkoušky musí uchazeč podat prostřednictvím SIS (záložka „Žádosti“) nejpozději dne 15. dubna.

Kritéria hodnocení:
1) Strukturovaný studijní a odborný životopis v češtině nebo nizozemštině
Dodržení žánru životopisu, logická struktura, styl: 0–10 bodů
Dosavadní studium a odborné zkušenosti (studentské práce, publikace, projekty, kurzy, praxe, zahraniční zkušenosti): 0–10 bodů

2) Motivační esej v nizozemštině
Dodržení žánru eseje, koherence textu, styl: 0–10 bodů
Přesvědčivost motivace ke studiu, orientace v oboru: 0–10 bodů
Jazyková úroveň odpovídající úrovni B2 dle SERR: 0–20 bodů

3) Seznam přečtené odborné literatury a beletrie
Dodržení žánru seznamu literatury, jednotný a korektní citační styl: 0–10 bodů
Zastoupení beletrie nizozemské jazykové oblasti (próza, poezie, drama) na úrovni bakalářského studia, viditelný vyprofilovaný zájem: 0–15 bodů
Zastoupení odborné literatury (lingvistika, literární věda, kulturní studia) v rozsahu bakalářského studia, viditelný vyprofilovaný zájem: 0–15 bodů

Komentované požadavky k přijímací zkoušce ze Dne otevřených dveří (leden 2021):

 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
GERMÁNSKÁ A SEVEROEVROPSKÁ STUDIA – SPECIALIZACE NIZOZEMŠTINA

V akademickém roce 2024/25 se bakalářský program Germánská a severoevropská studia: Nederlandistika neotevírá. Realizovat se opět bude v roce 2025/26.

 

Přijímací zkouška:
Jednokolová (písemná, doba trvání: 90 minut)

Uchazeč musí být zároveň přijat na alespoň jeden kombinovatelný program nebo dvouspecializaci.

Obsah přijímací zkoušky:
1) motivace ke studiu oboru (max. 20 bodů)
2) obecné studijní předpoklady (max. 30 bodů)
3) oborový test: základní terminologie z oblasti jazyka a literatury, znalost tří děl nizozemské a vlámské literatury (viz níže), základní znalost dějin a reálií nizozemské jazykové oblasti (max. 50 bodů)

UKÁZKOVÝ TEST

Předchozí znalost nizozemštiny se nevyžaduje.

Další požadavky ke zkoušce:
Uchazeči k přijímací zkoušce přečtou následující romány v překladu (popř. v originále), kterých se budou týkat některé otázky oborového testu. Výběr knih je každoročně aktualizován. Pro přijímací řízení na akademický rok 2023/2024 se jedná o následující tituly:

Niña Weijers: Následky. Zlín: Kniha Zlín 2017, přel. Magda de Bruin Hüblová.
Marieke Lucas Rijneveld: S večerem přichází tíseň. Praha: Argo 2021, přel. Veronika ter Harmsel Havlíková
Tom Lanoye: Třetí svatba, Praha: Argo 2020, přel. Radka Smejkalová.

————————————————————————————————————————————————
Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program, obor či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé programy a obory), přičemž tuto podmínku splní i všichni ti uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný program, obor či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu programu, oboru či dvouspecializace neumožňující samostatné (jednooborové) studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy, obory či dvouspecializace (více viz PPŘ 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u programů, oborů a dvouspecializací neumožňujících samostatné (jednooborové) studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program, obor či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4 a 5.5).

Úvod > Uchazeč > Přijímací zkoušky