Závěrečné práce

Zadání diplomové/bakalářské práce

Téma práce se zadává na základě domluvy studenta s možným vedoucím práce do SIS v případě bakalářských studijních programů do konce 5. semestru, v případě magisterských studijních programů navazujících na bakalářské studijní programy do konce 2. semestru. Student může přistoupit k obhajobě práce nejdříve šest měsíců po jejím zadání do SIS. Tato lhůta začíná běžet dnem zadání tématu práce do SIS. Na základě žádosti studenta doporučené vedoucím příslušné základní součásti fakulty a vedoucím práce může děkan fakulty tuto lhůtu ve výjimečných případech zkrátit.

Formulář zadání diplomové/bakalářské práce

Zadání bakalářské/diplomové práce vypracuje ve spolupráci se studentem vedoucí práce. Student nebo vedoucí práce pošle e-mailem na sekretariát ÚGS (alena.orten@ff.cuni.cz) následující:

Typ práce (bakalářská/diplomová)
Název práce v jazyce práce
Jazyk práce
Název práce v angličtině + češtině
Vedoucí práce
Obor práce (studijní obor – např. NJL, NEJ, SKA, DN, NO, NIZ)
Řešitel (celé jméno studenta)

Poté bude sekretariátem ÚGS provedeno přiřazení práce studentovi v SIS. Dám studentovi vědět, že může vyplnit další povinná pole (klíčová slova, zásady pro vypracování, seznam odborné literatury). Po vyplnění povinných polí student oznámí sekretariátu ÚGS (alena.orten@ff.cuni.cz), že je editace dokončena (teprve po Vaší potvrzující zprávě formulář vytisknu a dám podepsat vedoucímu práce, řediteli katedry a odevzdám formulář na Studijní oddělení).

 

V případě, že student bude měnit již schválené zadání BP/DP (název, vedoucí práce), neobrací se na katedru, ale na Mgr. Jaroslava Jiráka (jaroslav.jirak@ff.cuni.cz)
Kontaktní osoba pro agendu bakalářských a magisterských závěrečných prací na studijním oddělení:
Jaroslav Jirák (jaroslav.jirak@ff.cuni.cz), tel. 221 619 324, Helena Nováková (helena.novakova@ff.cuni.cz)

Termíny odevzdání tištěné verze bakalářských a diplomových prací

Standardní termíny elektronického odevzdání diplomových i bakalářských prací prostřednictvím SIS jsou 31. 3. (květnový termín SZZK/BZK), 31. 7. (zářijový termín SZZK/BZK), 30. 11. (lednový termín SZZK/BZK).

Pomocné výtisky BP a DP nejsou v současnosti vyžadovány a jejich odevzdání je pouze dobrovolné. Pokud studenti chtějí tyto výtisky odevzdat (po domluvě s vedoucí/m), mohou tak učinit na sekretariátě ÚGS, pomocí schránky na dveřích sekretariátu či prostřednictvím podatelny (přihrádka ÚGS).

Digitální univerzitní repozitář

Úvod > Studium > Závěrečné práce