Publikace


Spolu ‚alejí Evropy‘ – 100 let nizozemsko-česko-slovenských vztahů (2019)

Kniha mapuje stoletou historii nizozemsko-česko-slovenských diplomatických vztahů. Překlad původně nizozemské publikace Samen op de ‚laan van Europa‘ – 100 jaar Tsjechië & Slowakije in Nederland vznikl na základě spolupráce studentů nederlandistiky v Praze, Brně, Olomouci a Bratislavě.

Publikaci je možné zakoupit zde.

 

Dějiny a současnost (8/2019)

Říjnové číslo časopisu se věnuje problematice akademických podvodů, zejména plagiátorství, a to jak mezi studenty, tak mezi vědeckými autoritami. Článek o úskalích boje o akademickou integritu v Nizozemsku připravila dr. Irena Kozmanová. Vydání obsahuje rovněž mimo jiné rozhovor s regionálním viceprezidentem společnosti pro kontrolní systém prací Turnitin Ceesem Poortmanem či vlámský náhled na akademické mravy prostřednictvím Stefanie van der Burght z Univerzity v Gentu.

Publikaci je možné si předplatit na oficiálních webových stránkách.

AUC Philologica (4/2018)

Příspěvky zastoupené v této publikaci pokrývají řadu různých odvětví nederlandistiky:  jazykovědu, literární vědy, překladatelství i kulturní dějiny. Vyjma úvodní přednášky professora Luda Beheydta jsou autory všech příspěvků nederlandisté ze střední Evropy, kteří prezentovali především svůj probíhající výzkum v rámci doktorského studia či habilitačního řízení na šestém středoevropském kolokviu DoHa 2018 v Praze. Tento výběr tak v širším smyslu slova vypovídá o nevšedním zápalu  pro vědeckou činnost v naší oblasti.

Publikace je k dostání v nizozemštině a dostupná online.

 

Plav (12/2017) literární obraz bývalých nizozemských a belgických kolonií.

Tematické číslo literárního časopisu věnované postkoloniální literatuře. Literární obraz bývalých nizozemských a belgických kolonií. Překlady textů z nizozemštiny připravil tým pod vedením dr. Lucie Sedláčkové.

Možno zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím e-mailu: http://www.svetovka.cz/prodej.htm

 

Plav (06/2016) průřez bilingvní valonsko-vlámskou divadelní Belgií

Číslo věnované jednoaktovým hrám. Průřez bilingvní valonsko-vlámskou divadelní Belgií. Do vlámské části přispěli svými překlady za nederlandistiku Mgr. Lucie Sedláčková, Ph.D. (Tom Lanoye), Mgr. Renáta Doanová (Hugo Claus) a Bc. Radomír Valeš (Pieter de Buysser).

Možno zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím e-mailu: http://www.svetovka.cz/prodej.htm

Praagse Perspectieven 10 (2014)

E-shop FF UK

Pražské perspektivy 10 jsou poslední ze série nederlandistických kolokvií. Byly věnovány památce Olgy Krijtové (1931-1913), která skoro půl století působila na oddělení nederlandistiky. Literární část vychází z mezinárodního výzkumného projektu CODL, zaměřenému na cirkulaci nizozemsky psané literatury od středověku po současnost. Lingvistické přednášky se věnují problematice sociolingvistického jevu code-switching, kdy mluvčí v jednom projevu používají dva a více jazyků.

Publikaci lze objednat u Twana Zegerse na twan.zegers@ff.cuni.cz.

Praagse Perspectieven 9 (2013)

E-shop FF UK

V literární části si přednášející kladli za cíl odpovědět na otázku, jakou roli hraje populární literatura v dějinách nizozemské literatury. Pozornost je zaměřena na vybraná díla z devatenáctého a dvacátého století. Lingvistická část se věnuje tzv. exotické nizozemštině. Zkoumá vliv cizích nepříbuzných jazyků na nizozemštinu. Mimo jiné se také věnuje jazyku migrantů, pidžinům a kreolským jazykům.

Publikaci lze objednat u Twana Zegerse na twan.zegers@ff.cuni.cz.

Praagse Perspectieven 8 (2012)

Literární část se věnuje literatuře mezi globalizací a provincialismem.
Pozornost je zaměřena na to, do jaké míry je nizozemsky jazyčná literatura v průběhu staletí otevřena cizím vlivům. Lingvistická část obsahuje příspěvky věnující se nizozemské dialektologii.

Publikace není k dispozici.

 

Geschrift eener bejaarde vrouw uit 1997. Speciaal nummer van Praagse Perspectieven (2011)

E-shop FF UK

Speciální číslo pražských perspektiv vydané ku příležitosti osmdesátých narozenin přední české nederlandistky Olgy Krijtové. Ta zde nechává nahlížet do svého života, překladatelské praxe, s hravostí píše o lásce k nizozemské literatuře.

Publikaci lze objednat u Twana Zegerse na twan.zegers@ff.cuni.cz.

Praagse Perspectieven 7 (2011)

E-shop FF UK

Pro sedmý svazek Pražských perspektiv byla vybrána témata Nesplněná očekávání (literatura) a Porušené vzory (Lingvistika). V literární části jsou zkoumána vybraná díla, která svým způsobem narušující čtenářská očekávání a v laických i odborných kruzích způsobují kontroverzi.
Kontroverze se prolíná i do lingvistické části, která se věnuje jazykovým změnám na úrovni syntaxe i slovotvorby. V neposlední řadě pak zkoumá i vliv angličtiny na nizozemštinu.

Publikaci lze objednat u Twana Zegerse na twan.zegers@ff.cuni.cz.

Praagse Perspectieven 6 (2010)

E-shop FF UK

V literární části Komiksy a nizozemská literatura se příspěvky věnují historii a pozici tohoto žánru nejen v nizozemské jazykové oblasti, ale i v České republice. Jazykovědné příspěvky šestého čísla jsou věnovány nizozemštině 21. století. Čtenářům se představují dvě protichůdné tendence. Přispěvatelé si kladou otázku, zda standardní nizozemština mizí, nebo zda dochází pouze k rozšíření přípustných jazykových norem.

Publikaci lze objednat u Twana Zegerse na twan.zegers@ff.cuni.cz.

Praagse Perspectieven 5 (2008)

DBNL, E-shop FF UK

Páté kolokvium se konalo ku příležitosti 85. výročí trvání oboru. Toto číslo obsahuje nejen příspěvky přednesené na dvoudenním kolokviu, ale také četné množství tématických příspěvků, které během konference nezazněly.
Kolokvium na téma Krajina jazyka se věnuje rozdílnosti různých regionů a zobrazení diverzity v jazyce i literatuře. V literární části specialisté ve svém oboru analyzují vybraná díla nizozemsky psané literatury napříč staletími, v nichž hraje roli místní, specifický prvek. Pozornost v lingvistické části byla zaměřena na dvě pojetí jazyka. Přístup, který na jazyk nahlíží v rámci hranic, a přístup, který jazyk zkoumá napříč jazykovými rodinami.

Publikaci lze objednat u Twana Zegerse na twan.zegers@ff.cuni.cz.

Praagse Perspectieven 4 (2006)

DBNL, E-shop FF UK

Literární příspěvky čtvrtého kolokvia Pražských perspektiv se zabývaly zvláštními případy literární slávy, jako např. literárním věhlasem, který se objevil až po smrti autora, nebo naopak rychle po úmrtí autora zmizel nebo probíhal jiným pozoruhodným způsobem. Lingvistické příspěvky se věnují roli gramatiky v procesu výuky nizozemštiny. Přednášející se věnovali učebním metodám a přístupům využívaným pří výuce cizího jazyka.

Publikaci lze objednat u Twana Zegerse na twan.zegers@ff.cuni.cz.

Praagse Perspectieven 3 (2005)

DBNL, E-shop FF UK

Literární část Pražských perspektiv 3 má návaznost na předchozí svazek věnovaný sebereflexi v nizozemsky psané literatuře. Číslo obsahuje pět příspěvků na téma národních stereotypů v nizozemsky jazyčné literatuře inspirovaných Imagology handbook, publikací o imagologii Joepa Leerssena a Manfreda Bellera. Lingvistická část se věnuje tématu komplexnosti a kontrastivnosti. Příspěvky vycházejí z kontroverzní disertační práce Woutera Kusterse, který si mimo jiné klade otázku, zda je možné srovnávat jednotlivé jazyky, co se týká jejich gramatické komplexnosti.

Publikaci lze objednat u Twana Zegerse na twan.zegers@ff.cuni.cz.

Praagse Perspectieven 2 (2004)

DBNL, E-shop FF UK

Druhé číslo Pražských perspektiv obsahuje nejen přednášky pronesené na dvoudenním kolokviu, ale také starší tematické příspěvky. První část zkoumá sebereflexi v nizozemsky psané literatuře. Vybraná díla napříč staletími jsou analyzována pomocí imagologického výzkumu. Lingvistická část je věnována specifikům obchodní korespondence. Závěrem kolokvia proběhl workshop, ve kterém dostali studenti nederlandistiky příležitost vyzkoušet si sestavování obchodního dopisu.

Publikaci lze objednat u Twana Zegerse na twan.zegers@ff.cuni.cz.

Praagse Perspectieven 1 (2003)

DBNL

Tradice Pražských perspektiv vznikla z iniciativy Dr. Ellen Krol, která na oddělení nederlandistiky působila až do akademického roku 2014/2015.
Každá publikace se skládá z literární a lingvistické části. Literární část se věnuje textům o cestování z období 17. až 20. století.
Během prakticky zaměřeného lingvistického dne si mohli studenti vyšších ročníků zlepšit jazykové dovednosti a umění argumentace pod vedením členů nizozemského zájmového sdružení Erasmus Debating Society.

Publikaci lze objednat u Twana Zegerse na twan.zegers@ff.cuni.cz.

En niemand zo aardig als zij… Opstellen voor Olga Krijtová (2001)

Tato publikace vyšla v roce 2001 ku příležitosti sedmdesátých narozenin přední české nederlandistky a překladatelky Olgy Krijtové a zároveň k jejímu čtyřicetiletému působení na FF UK. Spojovacím článkem jsou v tomto svazku interkulturní aspekty nizozemštiny v nizozemskojazyčné literatuře v nejširším slova smyslu./p>

Publikaci nelze objednat.

Úvod > Věda a výzkum > Publikace