Charakteristika oboru

Co se tady studuje?

Studijní obor Nizozemský jazyk a literatura se zaměřuje na studium jazyka a literatury, zahrnuta je i výuka kultury a překladatelských dovedností.

Proč studovat nizozemský jazyk?

Nizozemština je mateřským jazykem přibližně 23 milionů mluvčích zejména v Nizozemsku a vlámské části Belgie. Mimo to je úředním jazykem v oblasti Nizozemských Antil a Surinamu. Příbuzný jazyk Afrikaans je jedním z úředních jazyků v Jižní Africe.

Znalosti předávané na našem oboru vám umožní být v kontaktu s jazykem, kulturou, politikou, obchodem, historií i současností nizozemsky mluvících oblastí. Po ukončení tohoto oboru máte možnost tyto znalosti předávat dál a profesionálně zprostředkovávat kontakt s těmito oblastmi.

Více o uplatnění po studiu v sekci profil absolventa.

Jak je studium organizováno?

Obor nizozemština na Filozofické fakultě UK v Praze lze studovat jako samostatný obor nebo v kombinaci s jiným oborem. Obojí je možné v bakalářském a navazujícím magisterském programu.

Bakalářský program

Naším cílem je, aby posluchači mohli co nejrychleji samostatně komunikovat a pracovat s materiály v nizozemštině. Proto klademe v prvním roce studia velký důraz na zvládnutí jazyka samotného.

V rámci tříletého bakalářského studia pak posluchač absolvuje kurzy nezbytné pro obecný filologický základ. Jde o tři okruhy:

– dějiny nizozemsky psané literatury

– dějiny a reálie nizozemsky mluvících zemí

– základní lingvistické disciplíny (fonetika a fonologie, morfologie, syntax).

Jednooborový studijní plán je doplněn o obecně kulturní a sociokulturní zaměření. Všichni posluchači také povinně skládají zkoušku anglického jazyka úrovně B1.

Navazující magisterské studium

V magisterském studiu specializovanými jazykovými cvičeními dále rozvíjíme jazykové dovednosti získané na bakalářském stupni. Magisterské studium však především prohlubuje znalosti studentů v teoretické oblasti. Naši absolventi mají znalosti a dovednosti potřebné k plnohodnotné vědecké práci. Okruhy, které vyučujeme, zahrnují:

– metody jazykovědného a literárního výzkumu

– současné lingvistické směry: sociolingvistika, pragmatika, korpusová lingvistika aj.

– základy historického vývoje nizozemštiny

– literární teorii, komparatistiku a aktuální literární a interdisciplinární přístupy (kritika reprezentace, postkoloniální a genderová studia, globalizace apod.)

Metody nevyučujeme pouze teoreticky, ale také aplikujeme v praxi.

Studium jazykovědného oboru je nemyslitelné bez výjezdů studentů do zahraničí. Realizujeme výjezdy v rámci programů Erasmus+, meziuniverzitních a mezifakultních smluv či díky stipendiím Nizozemské jazykové unie. Hosté však přijíždějí i k nám – každoročně u nás přednášejí minimálně 2 odborníci z nizozemských a vlámských univerzit. K prohloubení kontaktů přispívají i pravidelná setkání jak studentů, tak pedagogů v rámci mezinárodních konferencí a kolokvií. Budete mít možnost vybudovat kontakty s mezinárodní nederlandistickou komunitou.

Jsme obor s tradicí

Obor nizozemština na Filozofické fakultě UK v Praze je nejstarší ve střední Evropě, v roce 2021 budeme slavit 100 let existence. V rámci našeho oboru byl zpracován a vydán vůbec první rozsáhlý nizozemsko-český slovník. (autoři Zdeňka Hrnčířová, František Čermák).

Tradice oboru sahá do akademického roku 1921/1922, kdy v Praze začal nizozemštinu vyučovat významný lingvista prof. dr. F. Kalda. V průběhu let k vyučujícím oboru patřili význační odborníci, například prof. Trnka, prof. Polišenský a prof. Janota. Nejvýznamnější osobností, která na oboru pracovala, byla bezesporu doc. dr. Olga Krijtová (mj. překladatelka a popularizátorka nizozemské literatury, nositelka řádu Officier van de Orde Oranje Nassau).

Úvod > Uchazeč > Charakteristika oboru