Závěrečné zkoušky

 

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (Bc.)

Zkouška se skládá ze dvou tematických okruhů:

a) Nizozemský jazyk, morfologie, syntax
Součástí je písemná práce, ve které student napíše esej na zvolené téma. Prokáže znalost gramatických pravidel a schopnost jejich uplatnění při zpracování souvislého textu. Písemná práce je hodnocena komisionálně.
V ústní části analyzuje úryvek textu s důrazem na teoretickou znalost lingvistických disciplín (morfologie, syntax)

b) Nizozemská literatura
Ústní zkouška z nizozemské literatury klade důraz na literaturu po r. 1945 a přehlednou znalost vývoje nizozemské literatury. Student předkládá seznam literatury, kterou v průběhu studia přečetl. Při analýze některých děl je kladen důraz na schopnost propojit interpretaci přečtených děl se znalostmi kulturního kontextu.

Praktické tipy k písemné práci:
Trénujte psaní eseje
Vyzkoušejte si modelové zadání
Podívejte se na kritéria hodnocení písemného projevu na úrovni B2
Zkuste si podle nich písemnou esej (svoji nebo cizí) sami opravit
Věnujte pozornost délce, rozvrhněte si hlavní myšlenku, argumenty a strukturu
U zkoušky si (ze dvou nabízených) dobře vyberte téma. Volte takové, k němuž vás napadají argumenty pro i proti
Kontrolujte průběžně, zda váš text odpovídá zadání
Neplýtvejte časem, slovník (jednojazyčný) používejte jen v nejnutnějších případech
Praktické tipy k seznamu četby:
Uvádějte pouze tituly, které vás něčím zaujaly, dobře si je pamatujete. Nerozhoduje kvantita
Nebojte se uvést i odbornou literaturu (části monografií, články). Zastoupena může být literární věda, lingvistika i kulturní studia
Seznam strukturujte dle kritérií, která považujete za důležitá (chronologické, obsahové, genderové)
Dbejte na jednotný styl bibliografických údajů
V hlavičce seznamu uveďte relevantní studijní údaje – studované obory, téma bakalářské práce, relevantní stáže, praxe, projekty, kurzy, certifikáty, publikace, můžete přidat krátké shrnutí svých odborných zájmů

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (NMgr.)

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů, první tematický okruh si student vybírá ze dvou variant:

a1) Klauzurní práce z nizozemského jazyka
a2) Klauzurní práce z nizozemské literatury
b) Nizozemský jazyk z hlediska synchronního a diachronního
c) Nizozemská literatura

a1) Klauzurní práce z nizozemského jazyka:
Student se písemně vyjadřuje ke zvolenému lingvistickému tématu. Hodnotí se jak studentův vlastní jazykový projev, tak obsahová kvalita textu. Student by měl prokázat schopnost samostatně formulovat získané znalosti z různých lingvistických disciplín do souvislého celku. Při práci je umožněno používat jednojazyčný nizozemský výkladový slovník.

a2) Klauzurní práce z nizozemské literatury:
Student se písemně vyjadřuje ke zvolenému literárnímu tématu. Hodnotí se jak studentův vlastní jazykový projev, tak obsahová kvalita textu. Student by měl prokázat schopnost zapojit získané faktografické znalosti do souvislého celku. Hodnotí se jeho vlastní postoj k tématu a jeho schopnost argumentace. Při práci je umožněno používat jednojazyčný nizozemský výkladový slovník.

Klauzurní práce je hodnocena komisí a nad klauzurní prací se při zkoušce vede odborný pohovor.

b) Nizozemský jazyk z hlediska synchronního a diachronního
Student analyzuje úryvek textu po jazykové stránce. Důraz je kladen na jazykovou úroveň projevu, teoretické znalosti lingvistických disciplín (tj. morfologie, syntaxe, lexikologie, slovotvorby, stylistiky, historického vývoje jazyka) a jejich vhodnou aplikaci na vybrané jevy daného textu.

c) Nizozemská literatura
Témata: dějiny nizozemsky psané literatury, rozbor vybraných děl. Student předkládá seznam literatury, kterou v průběhu studia přečetl. Kromě jazykově korektního projevu je kladen důraz na schopnost propojit faktografické znalosti s interpretací přečtených literárních děl a znalostmi historického a filozofického kontextu.

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky