Závěrečné zkoušky

 

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (Bc.)

Zkouška se skládá ze dvou tematických okruhů:

a) Nizozemský jazyk, morfologie, syntax
Součástí je písemná práce, ve které student napíše esej na zvolené téma. Prokáže znalost gramatických pravidel a schopnost jejich uplatnění při zpracování souvislého textu. Písemná práce je hodnocena komisionálně.
V ústní části analyzuje úryvek textu s důrazem na teoretickou znalost lingvistických disciplín (morfologie, syntax)

b) Nizozemská literatura
Ústní zkouška z nizozemské literatury klade důraz na literaturu po r. 1945 a přehlednou znalost vývoje nizozemské literatury. Student předkládá seznam literatury, kterou v průběhu studia přečetl. Při analýze některých děl je kladen důraz na schopnost propojit interpretaci přečtených děl se znalostmi kulturního kontextu.

 

NIZOZEMSKÝ JAZYK A LITERATURA (NMgr.)

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů, první tematický okruh si student vybírá ze dvou variant:

a1) Klauzurní práce z nizozemského jazyka
a2) Klauzurní práce z nizozemské literatury
b) Nizozemský jazyk z hlediska synchronního a diachronního
c) Nizozemská literatura

a1) Klauzurní práce z nizozemského jazyka:
Student se písemně vyjadřuje ke zvolenému lingvistickému tématu. Hodnotí se jak studentův vlastní jazykový projev, tak obsahová kvalita textu. Student by měl prokázat schopnost samostatně formulovat získané znalosti z různých lingvistických disciplín do souvislého celku. Při práci je umožněno používat jednojazyčný nizozemský výkladový slovník.

a2) Klauzurní práce z nizozemské literatury:
Student se písemně vyjadřuje ke zvolenému literárnímu tématu. Hodnotí se jak studentův vlastní jazykový projev, tak obsahová kvalita textu. Student by měl prokázat schopnost zapojit získané faktografické znalosti do souvislého celku. Hodnotí se jeho vlastní postoj k tématu a jeho schopnost argumentace. Při práci je umožněno používat jednojazyčný nizozemský výkladový slovník.

Klauzurní práce je hodnocena komisí a nad klauzurní prací se při zkoušce vede odborný pohovor.

b) Nizozemský jazyk z hlediska synchronního a diachronního
Student analyzuje úryvek textu po jazykové stránce. Důraz je kladen na jazykovou úroveň projevu, teoretické znalosti lingvistických disciplín (tj. morfologie, syntaxe, lexikologie, slovotvorby, stylistiky, historického vývoje jazyka) a jejich vhodnou aplikaci na vybrané jevy daného textu.

c) Nizozemská literatura
Témata: dějiny nizozemsky psané literatury, rozbor vybraných děl. Student předkládá seznam literatury, kterou v průběhu studia přečetl. Kromě jazykově korektního projevu je kladen důraz na schopnost propojit faktografické znalosti s interpretací přečtených literárních děl a znalostmi historického a filozofického kontextu.

Úvod > Studium > Závěrečné zkoušky